รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ร.ร.(เม.ย. - มิ.ย. 64)  งบประมาณ 804,300.00 บาท เบิกจ่าย 800,460.98 บาท คงเหลือ 3,839.02 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 23,077.76 15  ก.ค. 2564
2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,630.00 15  ก.ค. 2564
3 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,472.94 15  ก.ค. 2564
4 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 11,363.40 15  ก.ค. 2564
5 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,175.93 15  ก.ค. 2564
6 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,495.86 15  ก.ค. 2564
7 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 18,489.60 15  ก.ค. 2564
8 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 13,974.20 15  ก.ค. 2564
9 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,965.90 15  ก.ค. 2564
10 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,500.00 15  ก.ค. 2564
11 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 21,376.80 15  ก.ค. 2564
12 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,778.00 16  ก.ค. 2564
13 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,681.70 16  ก.ค. 2564
14 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,420.00 16  ก.ค. 2564
15 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 8,142.70 16  ก.ค. 2564
16 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 8,988.00 16  ก.ค. 2564
17 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,373.20 16  ก.ค. 2564
18 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,630.00 16  ก.ค. 2564
19 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,494.00 22  ก.ค. 2564
20 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,996.00 22  ก.ค. 2564
21 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 963.00 22  ก.ค. 2564
22 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,000.00 22  ก.ค. 2564
23 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 16,338.90 13  ส.ค. 2564
24 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,175.93 13  ส.ค. 2564
25 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,943.40 13  ส.ค. 2564
26 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,496.70 13  ส.ค. 2564
27 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,496.70 13  ส.ค. 2564
28 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,661.20 13  ส.ค. 2564
29 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,042.30 13  ส.ค. 2564
30 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 16,241.45 13  ส.ค. 2564
31 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,811.00 13  ส.ค. 2564
32 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 14,766.00 13  ส.ค. 2564
33 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 13,161.00 13  ส.ค. 2564
34 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 8,506.50 16  ส.ค. 2564
35 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,565.72 16  ส.ค. 2564
36 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,838.34 16  ส.ค. 2564
37 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,387.90 16  ส.ค. 2564
38 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,576.50 16  ส.ค. 2564
39 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 11,556.00 16  ส.ค. 2564
40 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 8,281.80 16  ส.ค. 2564
41 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,800.00 16  ส.ค. 2564
42 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 12,500.00 16  ส.ค. 2564
43 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,852.00 4  ส.ค. 2564
44 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 8,774.00 4  ส.ค. 2564
45 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,285.80 4  ส.ค. 2564
46 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,309.00 4  ส.ค. 2564
47 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,243.00 4  ส.ค. 2564
48 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,997.20 4  ส.ค. 2564
49 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,996.00 17  ส.ค. 2564
50 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,926.00 17  ส.ค. 2564
51 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,992.00 17  ส.ค. 2564
52 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,000.00 17  ส.ค. 2564
53 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,276.00 3  ก.ย. 2564
54 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,499.80 3  ก.ย. 2564
55 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,015.20 3  ก.ย. 2564
56 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,944.30 3  ก.ย. 2564
57 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,062.00 3  ก.ย. 2564
58 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,848.00 3  ก.ย. 2564
59 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,420.00 3  ก.ย. 2564
60 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,943.40 3  ก.ย. 2564
61 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 8,319.00 3  ก.ย. 2564
62 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 12,037.50 3  ก.ย. 2564
63 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,055.86 3  ก.ย. 2564
64 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,281.86 6  ก.ย. 2564
65 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,175.93 6  ก.ย. 2564
66 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,071.80 6  ก.ย. 2564
67 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,778.00 6  ก.ย. 2564
68 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,095.00 6  ก.ย. 2564
69 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 15,000.00 6  ก.ย. 2564
70 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 15,000.00 6  ก.ย. 2564
71 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 12,000.00 6  ก.ย. 2564
72 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,607.00 6  ก.ย. 2564
73 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,122.20 6  ก.ย. 2564
74 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,136.00 6  ก.ย. 2564
75 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,712.00 6  ก.ย. 2564
76 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,745.00 6  ก.ย. 2564
77 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 11,235.00 6  ก.ย. 2564
78 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,307.62 6  ก.ย. 2564
79 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,494.00 6  ก.ย. 2564
80 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,777.72 6  ก.ย. 2564
81 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,630.00 6  ก.ย. 2564
82 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,973.22 6  ก.ย. 2564
83 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 8,527.90 6  ก.ย. 2564
84 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,300.16 6  ก.ย. 2564
85 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,654.50 6  ก.ย. 2564
86 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,974.00 6  ก.ย. 2564
87 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,000.00 6  ก.ย. 2564
88 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,234.10 6  ก.ย. 2564
89 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,048.43 6  ก.ย. 2564
90 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,420.00 6  ก.ย. 2564
91 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,398.60 6  ก.ย. 2564
92 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,852.00 6  ก.ย. 2564
93 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,778.00 6  ก.ย. 2564
94 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,778.00 6  ก.ย. 2564
95 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,787.80 6  ก.ย. 2564
96 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,175.93 6  ก.ย. 2564
97 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 23,434.72 6  ก.ย. 2564
98 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,500.00 13  ก.ย. 2564
99 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,531.00 13  ก.ย. 2564
100 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 12,433.30 13  ก.ย. 2564
101 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,285.80 13  ก.ย. 2564
102 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 8,346.00 13  ก.ย. 2564
103 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,926.00 13  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved