รายการเบิกจ่าย
 กลับ   การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวั ยรุ่นที่ 3 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน  งบประมาณ 45,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 45,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved