รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  งบประมาณ 12,500.00 บาท เบิกจ่าย 12,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินทุนเฉลิมราชกุมารี (น.ส.ชนิกานต์) 12,500.00 20  ธ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved