รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษาร.ร.บ้านแม่โจ้   งบประมาณ 177,800.00 บาท เบิกจ่าย 177,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินอุดหนุนนวัตกรรมการศึกษา 177,800.00 10  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved