รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษา ร.ร.พร้าวบูรพา   งบประมาณ 130,500.00 บาท เบิกจ่าย 130,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อุดหนุนนวัตกรรมการศึกษา 130,500.00 10  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved