รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/2567 (70%) เพิ่มเติม  งบประมาณ 2,910,772.00 บาท เบิกจ่าย 2,910,772.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเทอม1/67 เพิ่มเติม 2,910,772.00 14  พ.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved