รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน 2/2566 เพิ่มเติม สำหรับจัดการศึกษาโดยครอบครัว  งบประมาณ 3,941.00 บาท เบิกจ่าย 3,722.00 บาท คงเหลือ 219.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,722.00 26  ม.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved