รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 เพิ่มเติม สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  งบประมาณ 2,705.00 บาท เบิกจ่าย 2,560.00 บาท คงเหลือ 145.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,560.00 26  ม.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved