รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 2/2566 เพิ่มเติม สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  งบประมาณ 59,906.00 บาท เบิกจ่าย 56,238.00 บาท คงเหลือ 3,668.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการเรียนการสอน 56,238.00 26  ม.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved