รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ 2/2566  งบประมาณ 2,325,600.00 บาท เบิกจ่าย 2,325,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก 2,325,600.00 2  ม.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved