รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%)  งบประมาณ 1,996,542.00 บาท เบิกจ่าย 1,996,542.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ึ้่ึ้่ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,996,542.00 2  ม.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved