รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียน 2/2566  งบประมาณ 2,816,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,816,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน 2,816,000.00 2  ม.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved