รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 2/2566 สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  งบประมาณ 317,875.00 บาท เบิกจ่าย 317,875.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการเรียนการสอน 317,875.00 25  ธ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved