รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%)  งบประมาณ 5,182,668.00 บาท เบิกจ่าย 5,182,668.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,182,668.00 7  พ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved