รายการเบิกจ่าย
 กลับ   วัดงิ้วเฒ่า จำนวน 3 ชุด  งบประมาณ 49,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 49,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved