รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โทรทัศน์ 55 นิ้ว 10 เครื่อง ร.ร.วัดบ้านเหล่า  งบประมาณ 230,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 230,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved