รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โทรทัศน์ 55 นิ้ว ร.ร.บ้านพระนอน 3 เครื่อง  งบประมาณ 69,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 69,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved