รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านร่มหลวง  งบประมาณ 412,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 412,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved