รายการเบิกจ่าย
 กลับ   แบบ สปช.202/26 ร.ร.วัดบ้านเหล่า  งบประมาณ 867,800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 867,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved