รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ห้องน้ำห้องส้วมชาย 6ที่/49 ร.ร.ป่าลาน  งบประมาณ 672,900.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 672,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved