รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคาร สพฐ. (ห้องส้วม 4 ห้อง) ชุมชนบ้านโป่ง  งบประมาณ 415,200.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 415,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved