รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคารเรียน 324ล/55-ข ในเขตแ่นดินไหว ร.ร.บ้านเจดีย์แม่ครัว ครั้งที่ 2 (  งบประมาณ 16,159,600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 16,159,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved