รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคารเรียน 324ล/55-ข ในเขตแ่นดินไหว ร.ร.บ้านเจดีย์แม่ครัว  งบประมาณ 5,870,200.00 บาท เบิกจ่าย 2,499,800.00 บาท คงเหลือ 3,370,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อาคารเรียน 324 ล/55-ข งวด 4 825,800.00 2  ม.ค. 2567
2 อาคารเรียน 324 ล/55-ข งวด 5 1,674,000.00 14  มี.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved