รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (พ.ค. - ก.ค. 67) 55 อัตรา  งบประมาณ 3,858,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,515,388.39 บาท คงเหลือ 1,342,611.61 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพนักงานราชการ 1,263,368.39 17  พ.ค. 2567
2 เงินพนักงานราชการ มิย.67 1,252,020.00 19  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved