รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (เม.ย.67) 55 อัตรา และเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ต.ค. 66 - มี.ค.67)  งบประมาณ 1,552,900.00 บาท เบิกจ่าย 1,549,800.00 บาท คงเหลือ 3,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพนักงานราชการ เมย.67 1,285,770.00 11  เม.ย. 2567
2 เงินทวนพนักงานราชการ ตค.-มีค.67 264,030.00 11  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved