รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ต.ค.6 - มี.ค.67) 58 อัตรา  งบประมาณ 7,844,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,340,267.70 บาท คงเหลือ 503,732.30 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพนักงานราชการ ตค.66 1,204,603.70 19  ต.ค. 2566
2 เงินพนักงานราชการ พย.66 1,205,765.00 20  พ.ย. 2566
3 เงินพนักงานราชการ 1,205,765.00 18  ธ.ค. 2566
4 เงินพนักงานราชการ มค.67 1,240,604.00 19  ม.ค. 2567
5 เงินพนักงานราชการ กพ.67 1,241,765.00 14  ก.พ. 2567
6 เงินพนักงานราชการ มีค.67 1,241,765.00 11  มี.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved