รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนาองค์ความรู้ สำหรัีบครูภาษาไทยชั้น ป5 - ป6 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  งบประมาณ 800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved