รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ. ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา   งบประมาณ 4,700.00 บาท เบิกจ่าย 4,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ เดินทางไปราชการ 4,700.00 28  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved