รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการขยายผลให้ร.ร.ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา   งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 20,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved