รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ  งบประมาณ 6,500.00 บาท เบิกจ่าย 6,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ชดใช้เงินยืมทดรองคชจเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 29-31 มี.ค. 67 รร.ริเวอร์ไซด์ 6,500.00 4  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved