รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 (มิ.ย. - ก.ย. 67) จำนวน 10 อัตรา  งบประมาณ 631,200.00 บาท เบิกจ่าย 157,500.00 บาท คงเหลือ 473,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต มิย.67 150,000.00 20  มิ.ย. 2567
2 เงินประกันสังคม 7,500.00 20  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved