รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน 1 อัตรา (พ.ค. (16 พ.ค.) - ก.ย. 67  งบประมาณ 76,500.00 บาท เบิกจ่าย 25,225.85 บาท คงเหลือ 51,274.15 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ึ้ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า พค.67 8,225.85 7  มิ.ย. 2567
2 ค่าจ้างครูผู้ทรงฯ มิย.67 17,000.00 8  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved