รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 (จำนวน 4 เดือน พ.ค. - ส.ค. 67)   งบประมาณ 1,839,600.00 บาท เบิกจ่าย 771,042.31 บาท คงเหลือ 1,068,557.69 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมย.67 180,000.00 21  พ.ค. 2567
2 ค่าจ้างพี่เลี้ยงฯ พิการ พค.67 192,774.19 21  พ.ค. 2567
3 เงินประกันสังคม 9,639.00 21  พ.ค. 2567
4 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมย.67 36,000.00 27  พ.ค. 2567
5 ค่าจ้างพี่เลี้ยงฯ พิการ มิย.67 109,179.12 20  มิ.ย. 2567
6 เงินประกันสังคม 9,450.00 20  มิ.ย. 2567
7 ึ้ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ พค.67 27,000.00 25  มิ.ย. 2567
8 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ พิการ มิย.67 207,000.00 8  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved