รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต มิ.ย. - ส.ค. 67 จำนวน 28 อัตรา  งบประมาณ 1,309,500.00 บาท เบิกจ่าย 531,846.45 บาท คงเหลือ 777,653.55 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาครูขาดแคลนฯ เมย.67 90,000.00 13  พ.ค. 2567
2 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พค.67 320,806.45 17  พ.ค. 2567
3 เงินประกันสังคม 16,040.00 17  พ.ค. 2567
4 ค่าจ้างเหมาครูขาดแคลนฯ มิย.67 105,000.00 8  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved