รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน เดือน มิ.ย. - ส.ค. 2567 จำนวน 4 อัตรา   งบประมาณ 110,700.00 บาท เบิกจ่าย 45,900.00 บาท คงเหลือ 64,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ พักนอน เมย.67 9,000.00 13  พ.ค. 2567
2 ค่าจ้างพี่เลี้ยงฯ พักนอน พค.67 18,000.00 17  พ.ค. 2567
3 เงินประกันสังคม 900.00 17  พ.ค. 2567
4 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ พักนอน เมย.67 18,000.00 27  พ.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved