รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง เดือน มิ.ย. - ส.ค. 67 จำนวน 22 อัตรา  งบประมาณ 612,900.00 บาท เบิกจ่าย 204,300.00 บาท คงเหลือ 408,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมานักการฯ แม่บ้านเขต เมย.67 9,000.00 13  พ.ค. 2567
2 ค่าจ้างเหมานักการ รร. เมย.67 54,000.00 13  พ.ค. 2567
3 ค่าจ้างนักการ รร. พค.67 126,000.00 17  พ.ค. 2567
4 เงินประกันสังคม 6,300.00 17  พ.ค. 2567
5 ค่าจ้างเหมานัการ เมย.67 9,000.00 27  พ.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved