รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการจ้างเหมา 9000 เดือน มิ.ย. - ส.ค. 2567 จำนวน 57 อัตรา (  งบประมาณ 1,539,000.00 บาท เบิกจ่าย 495,000.00 บาท คงเหลือ 1,044,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000 เมย.67 441,000.00 13  พ.ค. 2567
2 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. เมย.67 54,000.00 27  พ.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved