รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการ ร.ร. 15,000 เดือน มิ.ย. - ส.ค. 2567 จำนวน 44 อัตรา   งบประมาณ 2,070,000.00 บาท เบิกจ่าย 651,386.81 บาท คงเหลือ 1,418,613.19 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาธุรการ 15,000 เมย.67 45,000.00 13  พ.ค. 2567
2 ค่าจ้างธุรการ รร.พค. 67 558,387.10 17  พ.ค. 2567
3 เงินประกันสังคม 27,919.00 17  พ.ค. 2567
4 ค่าจ้างธุรการ รร.พค.67 4,838.71 21  พ.ค. 2567
5 เงินประกันสังคม 242.00 21  พ.ค. 2567
6 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. เมย.67 15,000.00 27  พ.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved