รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ. เดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย) ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา 17 -30 มี.ค. 67   งบประมาณ 17,500.00 บาท เบิกจ่าย 16,004.00 บาท คงเหลือ 1,496.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ยืมเงินคชจเดินทางเข่าร่วมประชุมการฝึกอบรม LN และ LT 24-27 มี.ค. 67 รร.บางกอกพาเลส น.ส.อุษณีย์ 7,000.00 15  มี.ค. 2567
2 ชดใช้เงินยืมทดรอง คชจเดินทางอบรม LN และ LT 7,000.00 24  เม.ย. 2567
3 คชจเดินทางไปเข้าร่วมอบรม LN และ LT 24-27 มี.ค. 67 น.ส.อุษณีย์ 2,004.00 23  พ.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved