รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ. เดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาแพลตฟอร์มคลังนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 6 - 9 ก.พ. 67 (ว719)  งบประมาณ 1,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจเดินทางไประชุม แพลตฟอร์มคลังนวัตกรรมฯ 6-9 ก.พ. 67 รร.คุ้มภูคำ 1,600.00 10  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved