รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบ RT ป.1 และ NT ม.3  งบประมาณ 17,360.00 บาท เบิกจ่าย 17,360.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบ NT ม.3 น.ส.ส้มโอ 13,500.00 20  มี.ค. 2567
2 จ้างทำเอกสารการประเมินฯ บ.ส.อินฟอร์เมชั่น 3,860.00 10  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved