รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้าง บุคลากร ปฏิบัติงาน สพท. (งบ สพฐ.) เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 4 อัตรา  งบประมาณ 142,600.00 บาท เบิกจ่าย 129,600.00 บาท คงเหลือ 13,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเวรยามเขต กพ.67 18,000.00 14  ก.พ. 2567
2 เงินประกันสังคม 900.00 14  ก.พ. 2567
3 ค่าจ้างเหมาเวรยาม/ขับรถเขต กพ.67 18,000.00 6  มี.ค. 2567
4 ค่าจ้างเวรยาม/แม่บ้าน มีค.67 18,000.00 11  มี.ค. 2567
5 เงินประกันสังคม 900.00 11  มี.ค. 2567
6 ค่าจ้างเหมาเวรยาม/ขับรถเขต มีค.67 18,000.00 4  เม.ย. 2567
7 ค่าจ้างเวรยามเขต เมย.67 18,000.00 18  เม.ย. 2567
8 เงินประกันสังคม 900.00 18  เม.ย. 2567
9 ค่าจ้างเหมาเวรยาม/ขับรถเขต พค.67 18,000.00 5  มิ.ย. 2567
10 ค่าจ้างพิมพ์ดีด/แม่บ้านเขต มิย.67 18,000.00 20  มิ.ย. 2567
11 เงินประกันสังคม 900.00 20  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved