รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ก.พ. - พ.ค. 67 จำนวน 28 อัตรา   งบประมาณ 1,705,300.00 บาท เบิกจ่าย 1,625,250.00 บาท คงเหลือ 80,050.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต กพ.67 330,000.00 14  ก.พ. 2567
2 เงินประกันสังคม 16,500.00 14  ก.พ. 2567
3 จ้างเหมาครูขาดแคลนฯ กพ.67 75,000.00 7  มี.ค. 2567
4 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต มีค.67 330,000.00 11  มี.ค. 2567
5 เงินประกันสังคม 16,500.00 11  มี.ค. 2567
6 จ้างเหมาครูขาดแคลนฯ มีค.67 60,000.00 4  เม.ย. 2567
7 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต เมย.67 330,000.00 18  เม.ย. 2567
8 เงินประกันสังคม 16,500.00 18  เม.ย. 2567
9 ค่าจ้างเหมาครูขาดแคลนฯ พค.67 105,000.00 6  มิ.ย. 2567
10 ค่าจ้างเหมาครูขาดแคลนฯ มิย.67 315,000.00 20  มิ.ย. 2567
11 เงินประกันสังคม 15,750.00 20  มิ.ย. 2567
12 ค่าจ้างเหมาครูขาดแคลนฯ มิย.67 15,000.00 25  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved