รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 4 อัตรา   งบประมาณ 143,900.00 บาท เบิกจ่าย 129,600.00 บาท คงเหลือ 14,300.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงฯ พักนอน กพ.67 18,000.00 14  ก.พ. 2567
2 เงินประกันสังคม 900.00 14  ก.พ. 2567
3 จ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ พักนอน กพ.67 27,000.00 7  มี.ค. 2567
4 ค่าพี่เลี้ยงฯ พักนอน มีค.67 18,000.00 11  มี.ค. 2567
5 เงินประกันสังคม 900.00 11  มี.ค. 2567
6 จ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ พักนอน มีค.67 9,000.00 4  เม.ย. 2567
7 ค่าจ้างพี่เลี้้ยงฯ พักนอน เม.ย. 67 18,000.00 18  เม.ย. 2567
8 เงินประกันสังคม เดือน เม.ย. 67 900.00 18  เม.ย. 2567
9 จ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ พักนอน พค.67 18,000.00 6  มิ.ย. 2567
10 ค่าจ้างพี่เลี้ยงฯ พักนอน มิย.67 18,000.00 20  มิ.ย. 2567
11 เงินประกันสังคม 900.00 20  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved