รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 22 อัตรา  งบประมาณ 789,100.00 บาท เบิกจ่าย 780,750.00 บาท คงเหลือ 8,350.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างนักการภารโรง กพ.67 126,000.00 14  ก.พ. 2567
2 เงินประกันสังคม 6,300.00 14  ก.พ. 2567
3 ค่าจ้างเหมานักการ รร. กพ.67 9,000.00 6  มี.ค. 2567
4 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. กพ.67 36,000.00 7  มี.ค. 2567
5 ค่าจ้างนักการโรงโรงเรียน มีค.67 126,000.00 11  มี.ค. 2567
6 เงินประกันสังคม 6,300.00 11  มี.ค. 2567
7 ค่าจ้างเหมานักการ รร. มีค.67 9,000.00 4  เม.ย. 2567
8 ค่าจ้างเหมานักการ รร. มีค.67 63,000.00 4  เม.ย. 2567
9 ค่าจ้างนักการฯ รร. เมย.67 126,000.00 18  เม.ย. 2567
10 เงินประกันสังคม 6,300.00 18  เม.ย. 2567
11 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านเขต พค.67 9,000.00 5  มิ.ย. 2567
12 ค่าจ้างเหมานักการ รร. พค.67 63,000.00 6  มิ.ย. 2567
13 ค่าจ้างเหมานักการ รร. มิย.67 117,000.00 20  มิ.ย. 2567
14 เงินประกันสังคม 5,850.00 20  มิ.ย. 2567
15 ค่าจ้างเหมานักการ รร. มิย.67 72,000.00 8  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved