รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการจ้างเหมา 9000 เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 57 อัตรา   งบประมาณ 2,041,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,896,294.83 บาท คงเหลือ 145,205.17 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. กพ.67 522,000.00 7  มี.ค. 2567
2 เบิกเกินส่งคืนลาออก 1 ราย -6,677.44 13  มี.ค. 2567
3 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. มีค.67 497,172.38 4  เม.ย. 2567
4 ึค่าจ้างเหมาธุรการ รร. มีค.67 9,000.00 23  เม.ย. 2567
5 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร.พค.67 462,483.81 6  มิ.ย. 2567
6 ค่าจ้างเหมาธุรการ พค.67 23,516.08 25  มิ.ย. 2567
7 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. มิย.67 388,800.00 8  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved