รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการ ร.ร. 15,000 เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 44 อัตรา   งบประมาณ 2,760,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,730,903.55 บาท คงเหลือ 29,096.45 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการ รร. กพ.67 585,000.00 14  ก.พ. 2567
2 เงินประกันสังคม 29,250.00 14  ก.พ. 2567
3 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. กพ.67 60,000.00 7  มี.ค. 2567
4 ค่าจ้างธุรการ มีค.67 594,193.55 11  มี.ค. 2567
5 เงินประกันสังคม 29,710.00 11  มี.ค. 2567
6 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. มีค.67 60,000.00 4  เม.ย. 2567
7 ค่าจ้างธุรการ รร. เมย.67 600,000.00 18  เม.ย. 2567
8 เงินประกันสังคม 30,000.00 18  เม.ย. 2567
9 ค่าจ้างเหมาธุรการ พค.67 45,000.00 6  มิ.ย. 2567
10 ค่าจ้างธุรการ รร. มิย.67 555,000.00 20  มิ.ย. 2567
11 เงินประกันสังคม 27,750.00 20  มิ.ย. 2567
12 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร.พค.67 30,000.00 25  มิ.ย. 2567
13 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. มิย.67 85,000.00 8  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved