รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะนักเรียนไปเรียนรวม กรณีรวมและเลิกล้มสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 2  งบประมาณ 445,700.00 บาท เบิกจ่าย 349,500.00 บาท คงเหลือ 96,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมา รร บ้านปางฮ่าง 32,000.00 18  เม.ย. 2567
2 ค่าจ้างเหมา รร สบเปิงวิทยา 20,800.00 18  เม.ย. 2567
3 ค่าจ้างเหมา รร วัดปางมะกล้วย 19,800.00 25  เม.ย. 2567
4 ค่าจ้างเหมา รร สันป่ายางวิทยาคาร 16,000.00 25  เม.ย. 2567
5 ค่าจ้างเหมา รร สันป่ายางวิทยาคาร 10,400.00 25  เม.ย. 2567
6 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 9,300.00 30  พ.ค. 2567
7 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 12,300.00 30  พ.ค. 2567
8 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 21,000.00 30  พ.ค. 2567
9 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 21,000.00 30  พ.ค. 2567
10 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 19,500.00 30  พ.ค. 2567
11 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 18,600.00 30  พ.ค. 2567
12 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 5,400.00 30  พ.ค. 2567
13 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 4,200.00 30  พ.ค. 2567
14 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 12,900.00 30  พ.ค. 2567
15 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 13,200.00 30  พ.ค. 2567
16 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 17,100.00 28  มิ.ย. 2567
17 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 22,200.00 28  มิ.ย. 2567
18 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 24,600.00 28  มิ.ย. 2567
19 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 18,600.00 28  มิ.ย. 2567
20 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 5,400.00 28  มิ.ย. 2567
21 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 11,400.00 28  มิ.ย. 2567
22 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 5,400.00 28  มิ.ย. 2567
23 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 8,400.00 28  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved