รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินดครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 วันที่ 28 ก.พ. 67  งบประมาณ 13,230.00 บาท เบิกจ่าย 11,250.00 บาท คงเหลือ 1,980.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 28 ก.พ. 67 น.ส. ส้มโอ 7,020.00 18  มี.ค. 2567
2 จ้างทำเอกสารการประเมินฯ บ.ส.อินฟอร์เมชั่น 4,230.00 10  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved