รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการและประเมินขอรับตราพระราชทาน  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,992.80 บาท คงเหลือ 7,007.20 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจเดินทางไปราชการตามแผนนิเทศ 4 รร นายกันตวิชญ์ และนางสุภาภรณ์ 1,492.80 23  พ.ค. 2567
2 คชจประชุมประเมินผลงานตามกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ฯ 27 พ.ค. 67 นายกันตวิชญ์ 1,500.00 6  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved